A projekt bemutatása

Zalaszentgrót településfejlesztési lehetőségeit alapvetően korlátozza a településen és vonzáskörzetében a népesség alacsony száma, annak gyors fogyása, a népesség elöregedése és a képzett munkaerő hiánya. A település munkaerő és népességmegtartó erejét korlátozza a munkalehetőségek és különösen a képzett munkaerőt megtartó munkahelyek hiánya. Ördögi kör, melyből meg kell találni a kiutat. A szakképzett fiatalok elhagyják a várost, mert nincs a képzettségüknek megfelelő munkahely, számukra a nagyobb városok, Keszthely és Zalaegerszeg több lehetőséggel bír. Tanulmányaik után ott vállalnak munkát és ezt követően ott telepednek le. Országos tendencia, hogy a lakosság a munkalehetőséget és a továbbtanulást kínáló regionális központokba igyekszik, s ott vagy a belvárost vagy - a szuburbanizáció hatására – a külső, kertvárosias részeket keresi.

Zalaszentgrót Város Településfejlesztési Koncepciója alapján a város hosszú távú (15-20 évre szóló) stratégiai célja a stabil, kiszámítható gazdasági növekedés megvalósítása a fenntarthatóság biztosítása és a foglalkoztatás színvonalának egyidejű javítása révén egy vonzó, élhető városi környezettel rendelkező, a táji értékekre és fenntartható gazdaságfejlesztésre alapozó település létrejötte. A 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben megállapított hátrányos helyzetű járások és települések számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére készült a pályázat. A kivitelezésnek nincs klímakockázata.

Az átfogó célkitűzés a város meglévő társadalmi, gazdasági és környezeti adottságaira épülve került meghatározásra. Zalaszentgrót társadalmi-, gazdasági megújuló képességének fokozásához megfelelő alapot szolgáltat a város kistérségi központ funkciója és a település által ellátott különböző szolgáltatások magas minősége. A középtávú fejlesztési irányok és stratégiai célok (7-8 év távlatában) között elsődleges a gazdasági felzárkózás, stabil, kiszámítható gazdasági növekedés megvalósítása.

A stratégiai cél elérését segítő rövid távú célok:
Munkahelyteremtő beruházások ösztönzése
A beruházások részére területbiztosítás, további iparterületek kialakítása a szükséges közmű- és úthálózatok kiépítésével
A helyi vállalkozások megtartása, fejlesztéseik támogatása
Új technológiák megjelenítése

A projekt célcsoportja:
Zalaszentgrót és a járás vállalkozásai és lakossága (közvetlen és közvetett módon egyaránt érintve). Az iparterületre betelepülő vállalkozások, itt működő meglévő vállalkozások, illetve ezek munkavállalói.

A projekt tartalma:
Zalaszentgrót Város Önkormányzat korábban kialakította a város D-i részén az ipari területet, melynek infrastruktúrával ellátott része már beépült. A város a közművek nélküli területet még nem tudta értékesíteni, mert az ebből fakadó plusz költségek jelentős terhet jelentenének a vállalkozásoknak, mely által működésük lehetetlenülne el. Ezért szükséges az infrastrukturális háttér kiépítés: meglévő út szilárd burkolattal történő ellátása, víz és csatornarendszer kiépítése és villamos energia ellátás biztosítása. A tervek korábban engedélyeztetésre kerültek, de az engedélyek lejártak, felülvizsgálat és újbóli engedélyeztetés szükséges. Az új és korszerű infrastruktúra, a szolgáltatások világszínvonalú rendszere és a zárt, biztonságos szervezeti rendszer azonban kedvező feltételeket biztosíthat a befektető számára. A terület a város belterületétől délkeleti irányban helyezkedik el. A határain alapközművekkel beépített, a meglévő állapotot a mellékelt helyszínrajzok tartalmazzák. /Vízvezeték, gravitációs szennyvízcsatorna és -nyomócső, elektromos, távközlési légvezeték épült, üzemelő csatlakozásokkal./ Közúti kapcsolata a 7336 sz. közútról történik /aszfalt burkolatú 6,0 m-es szélességgel/. A Városmajor és Kisszentgróti utcával /aszfalt, 4,5 és 4,0 m/ későbbiekben összekötés lehetséges, jelenleg nem tervezett.

A fejlesztés következtében javuló gazdasági helyzet a helyben jelenlévő és majdan betelepülő vállalkozásokat arra ösztönözheti, hogy új munkaerő felvételében gondolkodjon, ezáltal a fejlesztés hozzájárul az érintett járás vidéki népességének munkahelyteremtéséhez,  ehetőséget biztosít arra, hogy a megvalósuló munkahelyteremtés eredményeként a közfoglalkoztatás világából az érintett munkavállalók átkerüljenek a versenyszféra munkaerőpiacára illetve lehetőséget biztosít az érintett járásban, illetve a megyében élő szakképzett fiatal pályakezdők munkaerőpiaci elhelyezkedésére. A fejlesztés eredményeként lehetőség nyílik a munkaerőpiac hátrányos helyzetű célcsoportjainak foglalkoztatására a helyben is elérhető munkabér és járulék kedvezményeket nyújtó támogatási rendszernek köszönhetően.

Ezáltal a megvalósítandó fejlesztés közvetlenül hozzájárul a település, a munkanélküliséggel sújtott járás és a megye foglalkoztatás-növeléséhez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához. A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik a 2007-2013-as időszakban uniós és helyi költségvetési forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, mely fejlesztés vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg. A fejlesztés hozzájárul annak folytatásához illetve további fejlesztéséhez, mint például a Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program LEADER fejezetén belül megvalósult Közösen Zalaszentgrót gazdaságának fejlesztéséért, vagy a Fecskeház kialakítása pályázathoz, mely a helyi gazdaságélénkítést tűzte ki célul. Ezen felül szervesen kapcsolódik a város rehabilitációs és szolgáltatás fejlesztési Uniós fejlesztésekhez, melyek a város gazdasági és társadalmi megújítását célozza. A fejlesztés olyan hiányzó kapacitások megvalósítását célozza meg, amely a 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban nem részesült támogatásban. A 2007-2013 időszakban nem állt rendelkezésre az önkormányzatoknak olyan fejlesztési forrás, mely a vállalkozások betelepítését, az ipari jellegű fejlesztését célozta volna. Jelen pályázat hozzájárul az iparterület kihasználtságának növelésére, a munkanélküliség problémájának kiküszöbölésére, a gazdaság élénkítésére a költségvetési szervek beruházási finanszírozása által. A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztés jövőbeni fenntarthatósága/működtetése megfelelően biztosított. Az önkormányzat az utak, zöld területek karbantartásáról a vállalkozások beköltözéséig gondoskodik saját költségvetése terhére, a közműhálózatok fővonalának működtetése és fenntartása a szolgáltató feladata. A rákötést követően a vállalkozások egyedi szerződést kötnek a szolgáltatóval, így az azzal kapcsolatos költségek a vállalkozásokat terhelik.

A projekt megvalósításához kölcsön/hitel felvétele nem szükséges, mivel a projekt során előleg igénylésére kerül sor, valamint a szállítói finanszírozás (azaz a támogatás folyósítása az elszámolási eljárás során közvetlen a vállalkozónak történik a benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítésével) kerül betervezésre. Így az Önkormányzat a fejlesztés utófinanszírozási részének kiegyenlítéséről gondoskodni tud. A projekt a benyújtásának feltételéül szabott, minimálisan előírt előkészítettségi foknál magasabb szintű előkészítettséggel (üzleti tervvel, tervdokumentációval, költségbecsléssel) rendelkezik valamint együttműködő szervezetek szándéknyilatkozatait csatoltuk. Az engedélyezési és közbeszerzési folyamatok elindítására támogatás esetén a megvalósítási szakaszban kerül sor. Meglévő iparterület esetén a fejlesztés során bővül a betelepülő vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások köre, mivel a közművek és az út kiépítésével a jelenlegi kiépítetlen terület helyett egy teljes közművel ellátott (szolgáltatásokra való rácsatlakozására alkalmas előkészítés, új szolgáltatások elérhetőségének megteremtése).

A város vezetése érdemi, folyamatos és szervezett párbeszédet folytat a városi lakossággal, a letelepült vállalkozásokkal és a helyi civil szervezetekkel valamint a térség meghatározó egyéb szereplőivel. Az önkormányzat szorosan együttműködik a különböző fejlesztések megvalósításánál a helyi civil szervezetekkel, úgy mint a Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesülettel, a Zala Termálvölgye Egyesülettel, valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.